Standard.al

Njësimi i diplomave, 244 emrat që u janë njohur studimet

diplom,aMinistria e Arsimit ka publikuar listën më të fundit të diplomave të cilat janë njësuar. Njehsimi mbështet në disa kritere, si: niveli,  kohëzgjatja, kreditet, cilësia, profili i programit të studimit, natyra e studimeve (raportet midis mësimdhënies dhe punës kërkimore). Procedura e njohjes zgjat 45 ditë nga momenti kur dosja konsiderohet e plotë. Procedura  mund te zgjatet përtej këtij afati në rastet kur ka vonesa në kthimin e përgjigjeve nga  institucione te tjera që lidhen me verifikimet e dokumentacionit të paraqitur nga aplikuesi.

Emrat gjenden tek gazeta “Standard”

Comments are closed.