Ja provat e falsifikimit nga Drejtori i Soros për kandidatët e KLP

0
789
 

 

Nga Altin Goxhaj

Ja disa nga provat e falsifikimit të të dhënave në vlersimin dhe paraqitjen e vlerësimit drejtuar Kuvendit për plotësimin e kritereve të kandidatëve për KLP nga Drejtori i Soros Z. Andi Dobrushi në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Shoqërisë Civile pranë Avokates së Popullit! Siç del qartë nga dokumentat Dobrushi i Soros deklaron se i ka verifikuar dhe i ka dalë se kandidati Andi Muratej i cili është pjesë e borderosë së Andi Dobrushit (Andi Muratej është kandidat i Komitetit të Helsinkit rrogat e të cilit i paguan Soros) e plotëson kriterin ligjor të Nenit 152 që kërkon angazhim 5 vjeçar pa shkëputje (në këtë rast duhej 5 vjet Dhjetor 2012 – Dhjetor 2017) pranë OJF-ve në programe konkrete të të drejtave të njeriut!

Shkresa zyrtare drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit ku Andi Dobrushi i Soros falsifikon të dhënat e kriterit të paplotësuar të Andi Muratej

Shkresa që Andi Dobrushi i Soros i dërgon Sekretarit të Përgjithshëm të Avokatit të Popullit ku i paraqet relacionin ku jan falsifikuar të dhënat reale të kandidatit për KLP Andi Muratej

Relacioni që Andi Dobrushi i Soros i dërgon Sekretarit të Përgjithshëm të Avokatit të Popullit ku i paraqet relacionin ku jan falsifikuar të dhënat reale të kandidatit për KLP Andi Muratej

Relacioni që Andi Dobrushi i Soros i dërgon Sekretarit të Përgjithshëm të Avokatit të Popullit ku i paraqet relacionin ku jan falsifikuar të dhënat reale të kandidatit për KLP Andi Muratej

Relacioni që Andi Dobrushi i Soros i dërgon Sekretarit të Përgjithshëm të Avokatit të Popullit ku i paraqet relacionin ku jan falsifikuar të dhënat reale të kandidatit për KLP Andi Muratej

Relacioni që Andi Dobrushi i Soros i dërgon Sekretarit të Përgjithshëm të Avokatit të Popullit ku i paraqet relacionin ku jan falsifikuar të dhënat reale të kandidatit për KLP Andi Muratej
E vërteta siç del edhe nga 2 kopje të 2 vendimeve të formës së prerë të Gjykatës së Apelit përkatësisht në 22 Shkurt 2013 me nr 454 dhe të 12 Shkurt 2013 me nr 343 kandidati Andi Muratej rezulton që ka qenë i punësuar pranë Avokatit të Shtetit dhe nuk ka pasur asnjë shans të jetë i angazhuar pranë ndonjë OJFje apo programi të OJFve n fushën e të drejtave të njeriut edhe se e ka të ndaluar nga statusi pranë Avokatit të Shtetit por edhe sps konsiderohet konflikt i rëndë interesi!

Vendim i formës së prerë të Gjykatës së Apelit përkatësisht në 22 Shkurt 2013 me nr 454 ku rezulton se kandidati Andi Muratej ka qenë i punësuar pranë Avokatit të Shtetit

Vendim i formës së prerë të Gjykatës së Apelit përkatësisht në 12 Shkurt 2013 me nr 343 ku rezulton se kandidati Andi Muratej ka qenë i punësuar pranë Avokatit të Shtetit
Po ashtu referuar gazetës “Sot” dt 11 Prill 2014 ka një artikull të gjatë për të (i papërgënjeshtruar nga Andi Muratej) që identifikon Prillin 2014 si kohë e ushtrimit të detyrës si përfaqësues i Avokatit të Shtetit!

Gazeta “Sot” dt 11 Prill 2014 ka një artikull për kandidatin për KLP Andi Muratej (i papërgënjeshtruar) që identifikon Prillin 2014 si kohë e ushtrimit të detyrës si përfaqësues i Avokatit të Shtetit!
Por Andi Dobrushi deklaron në relacione dhe shkresa drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Avokatit të Popullit dhe Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit se kandidati për KLP Andi Muratej i plotëson këto kritere dhe nisur nga roli ligjor që detyrën e këtij verifikimi e ka ekskluzivitet Komisioni që drejton Andi Dobrushi qartas kemi falsifikim të të dhënave të Andi Muratej nga Andi Dobrushi!
Ky fakt përforcohet nga vetë fakti se Andi Dobrushi ka intervistuar vetë Andi Muratej pikërisht për këtë fakt nërkohë Andi Muratej paguhet nga Komiteti Helsinki i cili paratë i merr nga Soros!

Intervista rreth 30 minuta e Andi Muratej nga Andi Dobrushi edhe për verifikimin e kriterit të angazhimit 5vjeçar
Në librezën e punës së Andi Muratej dhe në çdo të dhënë tjetër ligjore të çdo subjekti jofitimprurës nuk mund të ketë asnjë të dhënë për pagesën e rrogës, sigurimeve shoqërore apo tatim mbi të ardhurat nga Andi Muratej për periudhën Dhjetor 2012 – Prill 2014 çka rezulton se duhej të ishte pjesë e dosjes së kandidatit nëse plotësonte kriteret. Qartas Andi Dobrushi me ndërgjegje të plotë i ndërgjegjshëm që kandidati nuk e plotëson kriterin 5 vjeçar ka shkruar në raporte dhe relacione, sdms në shkresën drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit se Andi e plotëson këtë kriter!
Duke marrë në konsideratë që Fondacioni Soros është aksioneri kryesor në kompaninë Besa Sh.a. dhe themeluesi i Fondacionit Soros është aksioner i kompanisë ka në pronë Spitalin Amerikan (fakt i investiguar nga media http://www.hashtag.al/index.php/201… dhe i papërgënjeshtruar nga Spitali Amerikan), të dyja subjekte të proçedimeve penale të mundshme [referuar themeluesit Fondacioni Besa (http://www.soros.al/nosa/lajme.htm) dhe rasteve të vdekjeve në Spitalin Amerikan (http://vizionplus.al/zjarr-e-viktim…) apo hetimit të konçensioneve nga Prokuroria https://www.zeriamerikes.com/a/heti…)], interesi për influencim në KLP i Andi Dobrushit është i qartë!
Kallzimi Penal ndaj andi Dobrushit i referohet Neni 248 të Kodit Penal “Shpërdorimi i detyrës”: “Kryerja ose moskryerja me dashje e veprimeve a e mosveprimeve në kundërshtim me ligjin, që përbën mospërmbushje të rregullt të detyrës, nga personi që ushtron funksione publike, kur i kanë sjellë atij ose personave të tjerë përfitime materiale ose jomateriale të padrejta a kanë dëmtuar interesat e ligjshëm të shtetit, të shtetasve dhe të personave të tjerë juridikë, nëse nuk përbën vepër tjetër penale, dënohet me burgim deri në shtatë vjet.”
LIGJ Nr. 115/2016 PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË, Neni 152 që përcakton kriterin 5 vjeçar të kandidatëve nga shoqëria civile për KLP

LIGJ Nr. 115/2016 PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË, Neni 152 që përcakton kriterin 5 vjeçar të kandidatëve nga shoqëria civile për KLP

LIGJ Nr. 115/2016 PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË, Neni 152 që përcakton kriterin 5 vjeçar të kandidatëve nga shoqëria civile për KLP
Web Agency, Digital Agency, Web Development Agency

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here