Më 6 shtator hun në fuqi udhëzimi / Ndryshojnë tarifat e kontrollit vjetor të automjeteve

0
47

koladudim i makinesTarifat e shërbimit të kontrollit teknik të detyrueshëm të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre në Republikën e Shqipërisë, caktohen sipas tabelës së mëposhtme. Niveli i tarifës në këtë tabelë për shërbimet është shprehur duke përfshirë TVSH-në.

Për ndjekjen dhe zbatimin e këtij udhëzimi, do tw jetw pwrgjegjse Drejtoria e Qarkullimit dhe Sigurisë Rrugore dhe Njësia e Projektit Koncesionar në Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit.  Udhëzimi hyn në fuqi më datë 6 shtator 2013.

 

Tarifat e reja

Përshkrimi sipas klasifikatorëve të mjetit rrugor Tarifa në lekë (TVSH e përfshirë)
Motomjete 870
Automjete me 4+1 vende 1960
Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende 2730
Kamionë deri në 3.5 tonë 2950
Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë 2950
Kamionë nga 7.5 deri në 18 tonë 2950
Kamionë mbi 18 tonë 2950
Autobusë deri në 32+1 vende 2950
Autobusë me 32 deri 42+1 vende 2950
Autobusë mbi 42+1 vende 2950
Autobusë artikularë 2950
Rimorkio deri në 7 tonë 2950
Rimorkio mbi 7 tonë 2950
Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë 2950
Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë 2950
Mjete ndërtimi mbi 18 tonë 2950
Mjete nd/punim toke deri në 7.5 tonë 2950
Mjete nd/punim toke mbi 7.5 tonë 2950
Kamionë (gjysmëkamion) nga 7.5 deri në 18 tonë 2950
Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë 2950
Rimorkio (gjysmëkamion) mbi 7 tonë 2950
Rimorkio të lehta deri 750 kg 2950
Motomjete Ri-Testo 350
Automjete me 4+1 vende Ri-Testo 790
Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende Ri-Testo 1090
Kamionë deri në 3.5 tonë Ri-Testo 1180
Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë Ri-Testo 1180
Kamionë nga 7.5 deri ne 18 tonë Ri-Testo 1180
Kamionë mbi 18 tonë Ri-Testo 1180
Autobusë deri në 32+1 vende Ri-Testo 1180
Autobusë me 32 deri 42+1 vende Ri-Testo 1180
Autobusë mbi 42+1 vende Ri-Testo 1180
Autobusë artikularë Ri-Testo 1180
Rimorkio deri në 7 tonë Ri-Testo 1180
Rimorkio mbi 7 tonë Ri-Testo 1180
Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë Ri-Testo 1180
Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë Ri-Testo 1180
Mjete ndërtimi mbi 18 tonë Ri-Testo 1180
Mjete nd/punim toke deri në 7.5 tonë Ri-Testo 1180
Mjete nd/punim toke mbi 7.5 tonë Ri-Testo 1180
Kamionë (gjysmëkamion) nga 7.5 deri në 18 tonë Ri-Testo 1180
Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë Ri-Testo 1180
Rimorkio (gjysmërimorkio) mbi 7 tonë Ri-Testo 1180
Rimorkio të lehta deri 750 kg Ri-Testo 1180
Motomjete ritestim vizual 175
Automjete me 4+1 vende ritestim vizual 390
Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende ritestim vizual 550
Kamionë deri në 3.5 tonë ritestim vizual 590
Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë ritestim vizual 590
Kamionë nga 7.5 deri në 18 tonë ritestim vizual 590
Kamionë mbi 18 tonë ritestim vizual 590
Autobusë deri në 32+1 vende ritestim vizual 590
Autobusë me 32 deri 42+1 vende ritestim vizual 590
Autobusë mbi 42+1 vende ritestim vizual 590
Autobusë artikularë ritestim vizual 590
Rimorkio deri në 7 tonë ritestim vizual 590
Rimorkio mbi 7 tonë ritestim vizual 590
Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë ritestim vizual 590
Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë ritestim vizual 590
Mjete ndërtimi mbi 18 tonë ritestim vizual 590
Mjete nd/punim tokë deri në 7.5 tonë ritestim vizual 590
Mjete nd/punim tokë mbi 7.5 tonë ritestim vizual 590
Kamionë (gjysmëkamion) nga 7.5 deri në 18 tonë ritestim vizual 590
Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë ritestim vizual 590
Rimorkio (gjysmërimorkio) mbi 7 tonë ritestim vizual 590
Motomjete Ri-Testo 440
Automjete me 4+1 vende Ri-Testo 980
Automjete me mbi 4+1 vende deri në 8+1 vende Ri-Testo 1360
Kamionë deri në 3.5 tonë Ri-Testo 1470
Kamionë nga 3.5 deri në 7.5 tonë Ri-Testo 1470
Kamionë nga 7.5 deri në 18 tonë Ri-Testo 1470
Kamionë mbi 18 tonë Ri-Testo 1470
Autobusë me 32 deri 42+1 vende Ri-Testo 1470
Autobusë deri në 32+1 vende Ri-Testo 1470
Autobusë mbi 42+1 vende Ri-Testo 1470
Autobusë artikularë Ri-Testo 1470
Rimorkio deri në 7 tonë Ri-Testo 1470
Rimorkio mbi 7 tonë Ri-Testo 1470
Mjete ndërtimi deri në 7.5 tonë Ri-Testo 1470
Mjete ndërtimi nga 7.5 tonë deri në 18 tonë Ri-Testo 1470
Mjete ndërtimi mbi 18 tonë Ri-Testo 1470
Mjete nd/punim toke deri në 7.5 ton Ri-Testo 1470
Mjete nd/punim toke mbi 7.5 ton Ri-Testo 1470
Kamionë (gjysmëkamion) nga 7.5 deri në 18 tonë Ri-Testo 1470
Kamionë (gjysmëkamion) mbi 18 tonë Ri-Testo 1470
Rimorkio (gjysmëkamion) mbi 7 tonë Ri-Testo 1470
Rimorkio të lehta deri 750 kg Ri-Testo 1470
Dublikatë certifikate 870