Standard.al

Shpallje Ankandi II nga TDR Group

0
Shpallj Ankandi II

Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR Group”sh.p.k bën Shpallje Ankandi II, i sendit te paluajtshem “Lokal”, ndodhur ne adresen Lagjia Nr.13, Plazh, Durrës, me siperfaqe totale 119.5 m²;me numer pasurie 44/93-N10, vol 30, faqe 170, qe shitet eshte ne vleren 133,840 (njëqind e tridhjetë e tre mijë e teëqind e dyzet) EURO. Ankandi do te perfundoje ne date 17.09.2018Pasuria eshte ne pronesi te Elida Zeqo Miraj, Vendi ku do te zhvillohet ankandi i shitjes se sendit eshte salla e mbledhjeve pranë Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR Group”sh.p.k, e cila gjendet ne adresen: Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla 5, Kati 11, Numër.54 – Tiranë.

Faleminderit per bashkepinimin

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.