Standard.al

Dokumentat dhe shifrat/ Si u shpenzuan miliona dollarë e fondit të solidaritetit nga regjimi…

0

Mbi Fondin e Solidaritetit 1964-1991

 Nga Viron Prodani                    

Disa vite me pare, ne nje emision televiziv ku diskutohej mbi politikat absurde te Enver Hoxhes z. Artur Zheji midis te tjerave ka thene se :

“ Enver Hoxha donte te vendoste ne te gjithe boten rolin hegjemon te ideollogjise Marksiste-Leniniste.” Po z. Gjergj Zheji, ne gazeten “ MAPO” ne daten 25 maj te 2015-ës e konkretizon thenien e tij me nje artikull mbi Fondin e Solidaritetit. Kjo me nxiti qe te bej disa saktesime duke dhene nje tablo me te qarte te ketij fondi ne U.S.D. dhe Lek. Them edhe ne lek, se keto shpenzime kane qene me dhjetra miliona dhe te konvertuara me kursin e atehershem benin edhe keto disa milion dollare. 

 

                     Mbi fondin e solidaritetit 1964-1991

 

Sekretariati i K.Q. të P.P.SH me Vendimin Nr. 190, dt. 10/06/1964 vendosi në dispozicion të K.Q. një fond prej 700.000 U.S.D. për t’i përdorur në interes të punës për lëvizjen komuniste ndërkombëtare, për luftën kundër imperializmit dhe revizionizmit, për propagandën në botën e jashtme dhe mbrojtjen e M-L. Vendimi është firmosur nga Enver Hoxha.

Vendimi Nr. 190, dt. 10/06/1964 parashikon që fondi të shpenzohet për disa qëllime:

–  Ndihmë partive Komuniste  M-L dhe grupeve M-L              165 000 USD

– Organizim  seminaresh me komunistë nga Evropa Perëndimore dhe Amerika Latine si dhe me  sindikalistë nga vendet e Afrikës të Zezë

42.000 U.S.D

– Punë propagandistike me botën e jashtme si botimet ideologjike e propagandiste dhe shpërndarjen e tyre, letër shkrimi, makina shkrimi dhe një pjesë të rrogës së korektesëve të huaj                                        80. 000 U.S.D.

–  Për të dërguar jashtë shtetit delegacione partie për bisedime me partitë motra dhe grupet M – L ose kongreset dhe konferencat e tyre.

 1. 000 U.S.D.

– Shtesa në organizimet e ditëve përfaqësuese diplomatike për celjen e ndonjë përfaqësie të re për të mbajtur kontakte pune me partitë M-L dhe grupet komuniste                                                                      100. 000 U.S.D

– Organizim konferencash, ku të shprehet solidariteti i P.P.SH. dhe popullit tonë në luftën për pavarësi Kombëtare të popujve të Azisë, Afrikës e Amerikës Latine duke ftuar për këtë qëllim delegacione.            8. 000 U.S.D

– Akordim bursash për studentë të këtyre vendeve.                    10.000 U.S.D

– Ardhjen e miqve të huaj, për vizitë e pushime në vendin tonë. Të ftohen

200 miq për pushime dhe njohjen e vendit tonë                      105. 000 U.S.D.

– Në dispozicion të Byrosë Politike e K.Q.P.P.SH                   150.000 U.S.D.

 

Dokument tjeter qe verteton financime te shtetit per kete fond eshte Vendimi i Sekretariatit te K.Q. nr. 19, date 27.1.1967 per 700.000 dollare.

 

 

 

 

                        FONDI I SOLIDARITETIT 1964 – 1991

TË ARDHURAT.

 

U.S.D.

 

 1. Derdhje ne banke (1964 – 1976)                         500.000
 2. Interesa Bankare (1968 – 1991)               970.000
 3. Johanson New –York                                                 84.000
 4. Kuota të anëtarëve të Partisë në Ambasada        101.000

 

 

TOTALI:  11.655.000

 

 • Nga K.Q.P.P.SH ishte hapur në bankë një llogari, depozitë në dollarë e quajtur “Fondi i Solidaritetit”. Për periudhën 1964-1976 janë derdhur dorazi në bankë nga persona të caktuar 6.500.000 U.S.D.

 

 • Në mandat arkëtimet, per arsye te sekretit nuk tregohet nga çfarë burimi kanë ardhur. Vetëm në disa raste janë shënuar personat ose inicialet e atyre që kanë bërë derdhjet. Vetë personat nuk e dinin origjinën e kësaj valute mbasi  përbente sekret. Këtë valutë ata e merrnin në zyrën e Drejtorisë se Jashtme të amaballazhuara.

 

 • Përveç shumes prej 6.500.000 U.S.D., K.Q ka marre nga Banka e Shqipërisë për periudhën 1968-1991 dhe 4.970.000 U.S.D nga llogaritja e interesave. Fillimisht interesi bankar ka qene 2% dhe eshte llogaritur deri ne vitin 1977. Ne vitin 1978 perqindja e interesit me V.K.M. nr 11, date 2.3.1978 eshte aplikuar ne masen 4% qe ka vazhduar deri ne vitin 1991. Interesat e perfituara kane qene te kundraligjeshme mbasi sipas vendimeve dhe udhëzimeveve në fuqi, interesat i përfitonin vetëm individët dhe jo entet apo subjektet shtetërore e politike.

 

 • Një mike e vendit tonë në SH.B.A, Imogrena Johonson ka lënë me testament në një bankë të New Yorkut në vitin 1990, 84.000 U.S.D

—    Kuota te anetareve te Partise etj.  llogariten  ne shumen 101.000 U.S.D.

 

Fondet e derdhura ne banke sipas viteve per periudhen 1964 – 1976

 

  Vitet                                                                                  U.S.D.

 

 • 000
 • 000
 • 000

              1967                                                                            300.000

              1967                                                                            250.000

              1967                                                                             250.000

              1968                                                                             250.000

              1968                                                                             250.000

              1969                                                                              500.000

              1970                                                                             500.000

              1971                                                                              500.000

              1972                                                                              500.000

              1973                                                                              500.000

              1974                                                                              500.000

              1975                                                                             500.000

              1976                                                                               500. 000

 

Shuma e Fondeve derdhur ne banke(1964 – 1976)                           6.500.000                                                                

              Shpenzimet per Fondin e Solidaritetit 1964-1991.

                                                                                    U.S.D

 1. Ndihma financiare e Partive e grupeve M – L                                     2.290.000
 2. Ndihma e personave të ndryshëm të Partive                                           150.000
 3. Përgatitje Politike – Ushtarake                                                                  200.000
 4. Propagandë – Botime – Përkthime – Media                                             140.000
 5. Zhvillimi i Kongreseve – Konferencave të vendeve

              të tjera në Shqipëri                                                                                     70.000

 1. Në dispozicion të Byros Politike e K.Q.P.P për delegacione të Partive në Kongreset e P.P.SH, Rinisë dhe Gruas                                                                                                            220.000
 2. Materiale e paisje Partive                                                                             80.000
 3. Shpenzime udhëtimi për miqtë – Përfaqësueses Diplomatë etj.          1.815.000                                                                                                                                                                              
 1. Delegacione Partie dhe Organizata te masave jashte shtetit                          40.000

 

                                                                                              TOTALI:               5.005.000

 

 

10.Pallati i Kongreseve (200+500+730)                                                       1.430.000

11-Zëri i Popullit  per blerjen e n je shtypshkronje                                      400.000                                                                     

      12.Fondi Rezervë                                                                                           2.570.000

13.Ministria e Tregtisë së Jashtme                                                                 407.000

 

 

TOTALI:         4.807.000

 1. Gjendja më 1991                                                                                      1.843.000

________________

 

TOTALI:       11.655.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NDIHMA  PARTIVE (M – L). DHE GRUPEVE (M – L)

 

 

 1.  P.K (M-L)  Itali                                                             380.000
 2. P.K. Franceze                                                                 244.000
 3. P.K Austrijake                                                               144.500
 4. P.K (M-L) Spanjë                                                          297.800
 5. P.K Belgjikë                                                                     54.400
 6. P.K Australiane                                                                42.200
 7. P.K Polake                                                                      205.800
 8. P.K Brazil                                                                       300.500
 9. P.K Kolumbisë                                                                 79.000
 10. P.K Zeland e Re                                                               44.500
 11. P.K   Peru                                                                         75.800
 12. P.K “Çekan-Çelik” SHBA                                                8.000
 13. P.K  Malgash                                                                     2.500
 14. P.K  Irak                                                                            1.300
 15. P.K  Revol, Uruguaj                                                       23.000
 16. P.K   Filipine                                                                      5.000
 17. P.K  Punës Domenikane                                                 25.000
 18. P.K  Punt – Fshat Iranit                                                   5.000
 19. Organizata Kom. Zvicër                                                 15.000
 20. Qëndra M-L Holandë                                                     44.500
 21. P.K  Ekuadorit                                                                93.200
 22. P.K  Libanit                                                                       2.000
 23. P.K  Ceilonit                                                                    30.000
 24. P.K   Sudanit                                                                   10.000
 25. P.K   (M-L)Bolivi                                                             26.500
 26. P.K   Kongo                                                                       5.000
 27. P.K  Revol Kili                                                                 52.000
 28. Komiteti M-L Portugeze                                                 15.000
 29. Grupi M-L  Angli                                                              5.000
 30. Keshilli Suprem Kongo – Lepovil                                   4.000
 31. Lëvizja popullore Domenikane                                        2.500
 32. M.I.R. Venezuele                                                               2.000
 33. Bashkimi PAN Afrikan Profesional                                2.000
 34. Fronti i Clirimit Somalis Franceze                                  1.000
 35. Grupi M-L Grek GUSHAS                                              1.000
 36. Vangaria Komuniste Argjentinë                                    37.000

 

 

TOTALI:           2.290.000                                        

 

 

NDIHMA E PERSONAVE TË NDRYSHËM TË PARTIVE

                                                                             150.000 U.S.D.

 

 1. Nils Andesron 1968 -1986        SUEDI                                     17.500

2.Madalena Gripes  3 raste 1965     BELGJIK                               22.000

3.Fransua Marting (4 raste) 1967    FRANCË                                39.000

4.Fosko Di Nuci (në 9 raste) 1967    ITALI                                      25.000

5.Maria Oliveida          1967             BRAZIL                                  20.000

6.Ron Tayler Sigurim Jete   1972    ZELANDA E RE                    21.500

7.Vllado Dapcev Ndihmë Finaciare në vit                                         2.400

8.Daniel Blonje        1972                                                                     1.500

9.Boeve Peterson      1973           SUEDI                                             6.000  

 

 

 

           PREGATITJE IDEO – POLITIKE USHTARAKE

 1. 000 U.S.D.

Dok.       Data

248   05/12/1964   5 Indonezianë  shkolla “V. I Lenin”

347   05/12/1964   4 Malgashë        shkolla “V. I Lenin”

305   13/12/1965   3 Portugezë   shkolla “V. I Lenin”

220   24/08/1965  10 Indonezianë  shkolla “Politiko Ushtarake”

106       6/6/1966    2  Leopolvild    shkolla “Politiko Ushtarake”

4   20/01/1967    6-8 Brazilian  shkolla “Politiko Ushtarake”

5 Kolumbianë ,  5 Kilian , 10 Ekuador,  3- 4 Bolivianë,                                                                                              3                             3 Haitiane,  5 Indoneziane.

22    10/02/1967   6 Kongolezë  shkolla “Politiko Ushtarake”  5-6 muaj

99    21/07/1967   15 Sudanezë  shkolla “Politiko Ushtarake”  çdo vit

124    07/09/1967   10 Indonezianë “Akademia Ushtarake” për 3 vjet

9 Indonezianë “Kurs Ushtarak” 1 vjeçar

4 Indonezianë “Akademi Ushtarake”

305     13/12/1967   3 Spanjollë  shkolla “Politiko Ushtarake”

90    31/07/ 1968   6 Ceilonez shkolla “Politiko Ushtarake” kursantë 3- 4                          muaj.

136     15/12/1969   5 Peruane shkolla “Politiko Ushtarake”

5 Ekuadoriane shkolla “Politiko Ushtarake”

Viti 1972                 Nga Ambasada jonë në Paris vijnë në Shqipëri për kurse Politike – Ushtarake disa kursantë si: 6 Francezë, 4 Belgë, 9 Italianë.

25/07/1975               Disa kursantë nga Sudani (Sekret)

 

 

PROPAGANDË – BOTIME – PËRKTHIME – MEDIA

140.000 U.S.D.

 

26/02/1972    Nils Anderson propagandën e veprave të E. Hoxhës.                  15.000

– Nent/74, Jan75 Nils Anderson redaktim të veprave të E.Hoxhës në Frëngj.     1.000         

– 1977             Nils Anderson Propagandimin e vendit tonë                                    1.000

– 11/05/1997   Patric Kasel (Francë) Publicist Propagandim                                20.000

– 7/04/1977     Fosko Di Nuci (Itali) Botimi i raportit të Kongresit të VII të         3.000  P.P.SH. në Itali                                                                                                                                                

– 12/06/1972    Nils Holemberg Botimnë suedisht të Historisë së P.PSH.              6.000

– 22/09/1981    Qëllime Propagandistike  3 Partive (pa adresë )                          15.000

– 12/03/1979    Ambasadës Egjipt. Ka botuar në Liban në 600 kopje të librit të Enver Hoxhës “Pikëpamjet kineze para gjyqit te historisë”                                            2.000

– 21/03/1979     PK Portugeze, Botimi i veprës E.H.“Imperializmi dhe                5.000   Revolucioni”                                                                                                                

– 1976 Tre partive M-L Botimi i veprës 19 të E.H. në 3000 kopje                        9.000

–  30/11/70 Shpenzimi i udhëtimeve – Dietë për 2 muaj 3 vetë “Për redaktimin e    H.P.P.SH- në gjuhë të huaja

– 1965 korrespondentët e “Zërit të Popullit”

     – Australi                                                                                                               2.500

     – Austri                                                                                                                12.500

     – SHBA. Rrogat per Organin “Cekan-Celik”                                                    2.000                                                                                                                         

– 17/08/1974 Bileta e çiftit spanjoll në Radio (Itali)                                                1.000

– 1965   Korrespondentë të Gazetës Puna në “Nuova Unita” Itali                      25.000

 

 

 

 

ZHVILLIMI I KONGRESEVE – KONFERENCAVE TË VENDEVE TË TJERA NË SHQIPËRI.

                                                                                             70.000 U.S.D.

               Vecojme:                                           

21/11/1964   15 Iranianë për të bërë kongresin e tyre në vendin tonë      15.000

      17/01/1978   P.K Brazilit shpenzim udhëtimi dietë delegatëve të Koferencës së tyre që do të zhvillonin në Shqipëri                                                                    40.000

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 NË DISOPZICION TË BYROSË POLITIKE E K.Q PËR KONGRESET E P.P.SH ETJ.

                                                                       220.000 U.S.D

 

Vecojme:

– KONGRESI 6     1971                                                         20.000

– KONGRESI 7     1976                                                         63.000

– KONGRESI 8     1981                                                         66.000

– KONGRESI 9     1986                                                         47.000

 

 

 

     MATERIALE E PAJISJE PËR PARTITË

80.000 U.S.D.

Vecojme:

2/10/1967  P.K Franceze, sallë çmontimi ku do të zhvillohej kongresi i saj

14.000

7/10/1967   P.K Ceilonit, Makinë shtypi etj.                                     15.000

12/06/1970  P.K.Polake Makinë shumëfishimi shkrimi                    10.000

23/11/1964 P.K Polake, Materiale të ndryshme, letër

18/02/1967 P.K Polake, Materiale të ndryshme, letër

6/03/1969 P.K Polake, Materiale të ndryshme, letër

14/02/1968 P.K Polake, Materiale të ndryshme, letër

20/03/1967 P.K Sudan materiale

27/01/1969 P.K Zelandë e Re , Materiale letër

1965 Serbo Kroatëve, Makinë Shkrimi me germa Sërbo – Kroate

14/06/1969 P.K. Greke Makinë Shkrimi

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHPENZIME UDHËTIMI PËR MIQTË

 

Për periudhën 1964-1991 janë shpenzuar për bileta udhëtimi  – Perfaqesite Diplomatike etj.                                                       1.815.000 U.S.D.

 

Kane udhetuar drejt Shqiperise dhe kthim ne vendet e tyre 4.000 – 4.500 vete.  Permendim:

– V. 190  DT. 10/06/1964                            200 miq

– V. 343  dt. 21/11/1964                               15 iraniane bileta vajtje ardhje.

– V. 42    DT.13/02/1965                             188 miq

– V. 48    DT.14/03/1966                             158 miq

– V. 96    DT. 15/09/1969                            Turistë

– V. 4      DT. 20.011967                              200 miq

– V. 100  DT.12/09/1969      Delegacione të 25 vjetorit të Çlirimit

– V.4        DT. 16/01/1970    Delegacione të vitit 1970.

Ne te gjitha Kongreset e tjera te P.P.SH. ka patur qindra pjesemares.

 

 

 

 

DELEGACIONE PARTIE DHE TË ORGANIZATAVE TË MASAVE JASHTË SHTETIT

40.000 U.S.D.

Vecojme:

– Për periudhën 1964-1965 delegacione                                         18.400

– Në nëntor 1970 delegacioni B.R.P.SH në

Norvegji e Suedi për 20 ditë                                                        20.000

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.