Standard.al

Vendimi për barnat/ Si do përcaktohen çmimet e ilaçeve, çfarë do të përmbajë receta mjekësore

eczane-ilacKontrolli i çmimit të barnave në treg, si dhe diferencimi në çmim i barnave xhenerike dhe atyre origjinatore realizohen përmes marzheve të fabrikimit e të tregtimit

Në zonat rurale, vetëm kur nuk ka farmaci,  miratohet hapja e agjencive farmaceutike me drejtues teknik ndihmësfarmacist

 Ligji i ri i botuar në Fletoren Zyrate ndryshon rregullat e tregtimit dhe mënyrën e përcaktimit për çmimin e të gjitha barnat. Barnat që vendosen në treg në Republikën e  Shqipërisë për përdorim njerëzor duhet të jenë të  pajisura me autorizim për tregtim nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore. Në raste nevojash të shërbimit shëndetësor (për  mjekim ambulator dhe/ose spitalor), për barna të cilat nuk kanë asnjë alternativë të ngjashme, e cila ka  autorizim për tregtim nga Agjencia, ministri përgjegjës për shëndetësinë autorizon importimin e barnave, për të cilat nuk është lëshuar autorizim tregtimi nga Agjencia, sipas rregullave të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Autorizimi është i vlefshëm për pesë vjet dhe është i rinovueshëm për periudha pesëvjeçare, me kërkesë së mbajtësit të autorizimit për tregtim. Rinovimi i autorizimit për tregtim bëhet pas plotësimit të dokumentacionit dhe shlyerjes së tarifës përkatëse.Rregullorja për dhënien e autorizimit të tregtimit të barnave dhe klasifikimit të tyre përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Tarifat përkatëse për dhënien e autorizimit të tregtimit të barnave, sipas klasifikimit të tyre, përcaktohen me urdhër të përbashkët të ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe ministrit përgjegjës për financat.

 

Tregtimi me shumicë i barnave

Tregtimi me shumicë i barnave kryhet nga importuesi, eksportuesi, shpërndarësi farmaceutik, që është person juridik ose fizik, tregtar, vendas ose i huaj, i pajisur me licencën përkatëse për këtë veprimtari, sipas legjislacionit përkatës për licencimin. Tregtuesi farmaceutik me shumicë mund të tregtojë me shumicë edhe pajisjet mjekësore, sipas përcaktimeve të bëra në legjislacionin përkatës për pajisjet mjekësore. 1. Prodhuesit vendas tregtojnë prodhimet e tyre vetëm në shpërndarësit farmaceutikë dhe mund t’i eksportojnë ato në vende të tjera pas pajisjes me autorizim eksporti. Barnat e prodhuara në vend, ekskluzivisht për eksport, lejohen të tregtohen në vende të tjera pa u pajisur me autorizim tregtimi në vendin tonë. Procedurat doganore kryhen pranë zyrave doganore të hyrjes ku kryhen edhe kontrollet për sigurinë e mbrojtjen dhe, sipas rastit, përfundimi i procedurës doganore mund të bëhet në zyrën doganore të hyrjes apo në një zyrë doganore të brendshme.

 

Çmimi i barnave dhe marzhet

Çmimi i barnave në treg është i kontrolluar dhe bazohet mbi çmimet CIF të importit, të deklaruara nga kompanitë mbajtëse të autorizimit të tregtimit dhe mbi bazën e çmimeve të prodhimit për barnat e prodhuara në vend, të deklaruara nga prodhuesi vendas. Kontrolli i çmimit të barnave në treg, si dhe diferencimi në çmim i barnave xhenerike dhe atyre origjinatore realizohen përmes marzheve të fabrikimit e të tregtimit, që përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

 

Recetat mjekësore

Barnat tregtohen në farmaci ose agjenci farmaceutike vetëm me recetën e mjekut, me përjashtim të barnave OTC, sipas një liste të miratuar me urdhër të ministrit përgjegjës për shëndetësinë. Personat me kualifikim mjekësor, të cilëve u lejohet të përshkruajnë barna, lëshojnë recetë mjekësore sipas emrit të principit aktiv të barit, vetëm për listën e barnave të rimbursueshme. Recetat e ekzekutuara ruhen në farmaci me kohëzgjatje si më poshtë: 2 vjet, për recetat e zakonshme, 3 vjet, për recetat për barna narkotike e psikotrope, 5 vjet, për recetat për barna helme me veprim të fortë. Me qëllim lëshimin e autorizimit të tregtimit, barnat  klasifikohen në: Barna që i nënshtrohen recetës mjekësore dhe barna që nuk i nënshtrohen recetës mjekësore, si barnat OTC. Barnat i nënshtrohen recetës mjekësore vetëm në rast se:

– përbëjnë rrezik të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë, edhe nëse përdoren me korrektesë, nëse ato përdoren jashtë kontrollit mjekësor.

– përdoren shpesh dhe në një masë të gjerë në mënyrë jo të saktë dhe si rezultat mund të përbëjnë një rrezik të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë për shëndetin e njeriut.

-përmbajnë lëndë ose përgatesa të tyre, veprimi dhe efektet negative i të cilave kërkon hetim të mëtejshëm.

-përshkruhen nga mjeku për t’u marrë parenteralisht.

 

Farmacitë

Në zonat rurale, vetëm kur nuk ka farmaci,  miratohet hapja e agjencive farmaceutike me drejtues teknik ndihmësfarmacist. Agjencia farmaceutike tregton barna me pakicë, në bazë të listës së miratuar nga ministri përgjegjës për shëndetësinë.

Orari i farmacisë dhe i shërbimit farmaceutik gjatë ditëve të pushimit dhe të festave caktohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe kontrollohet nga organet e pushtetit vendor në bashkëpunim me Urdhrin e Farmacistëve. Shërbimi farmaceutik i natës është i detyrueshëm.  Rregullat dhe rotacioni i tij në njësitë e qeverisjes vendore përcaktohen nga Ministria e Shëndetësisë. Ky shërbim  kontrollohet nga organet e pushtetit vendor në bashkëpunim me Urdhrin e Farmacistëve. Nuk lejohet tregtimi, ruajtja dhe përgatitja e barnave  për shitje nga mjekët dhe stomatologët. Mjeku dhe stomatologu ruajnë dhe përdorin në klinikat e tyre barna në lloje e sasi të mjaftueshme vetëm për ndihmën urgjente ose për procedurat e nevojshme, që lidhen me ushtrimin e profesionit, sipas përcaktimeve të bëra në listën e miratuar me urdhër të ministrit përgjegjës për shëndetësinë.

Comments are closed.