Standard.al

Publikohen fituesit në universitete, pikët e fundit për secilën degë

Driçim Çaka

Nivel mesatar, në fazën e dytë pritet ulje e nivelit të pikëve

 

maturante-Mbrëmjen e djeshme, Ministria e Arsimit ka publikuar emrat e studentëve që janë fitues për në universitet. MASH thekson se kjo është faza e parë e konkurrimit dhe në fazën përfundimtare niveli i pikëve do të ulet akoma. Çdo kandidat që është shpallur fitues duhet të nxitojë për të bërë regjistrimin, online ose pranë sekretarive të fakulteteve.

Regjistrimi

Kandidati i shpallur fitues në listën e fituesve në fazën e parë regjistrohet online në programin e studimit që ka fituar, në portalin e Maturës Shtetërore. Regjistrimi online kryhet në çdo mjedis që ka akses interneti nga data 18 shtator deri në orën 24:00 të datës 23 shtator. Kandidati fitues ka të drejtë të qëndrojë përfundimisht i regjistruar në programin e fituar në fazën e parë (listat paraprake) duke përzgjedhur opsionin “Konfirmoj regjistrimin përfundimtar në preferencën e fituar”. Studentët, të cilët duan të mbeten në preferencën e fituar në fazën e parë, nënshkruajnë një deklaratë në sekretarinë mësimore përkatëse. Kur kandidati nuk arrin të realizojë regjistrimin online, ai duhet të paraqitet pranë sekretarisë mësimore të fakultetit ku është shpallur fitues, nga data 18 shtator deri në datë 23 shtator, nga ora 08:00, deri në orën 18:00.

Regjistrimi përfundimtar

Lista përfundimtare e kandidatëve fitues shpallet brenda datës 2 tetor 2013 pranë rektoratit, fakulteteve, si dhe në faqen zyrtare elektronike të Ministrisë së Arsimit. Sekretaritë mësimore, nga datat 8-13 tetor, nga ora 08:00, deri në orën 18:00, pranojnë dokumentacionin plotësues për të gjithë kandidatët fitues. Kandidatët dorëzojnë personalisht dokumentacionin plotësues të mëposhtëm:
– Dokumentin e identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë). Në dosje mbahet vetëm fotokopja e një prej dokumenteve të identifikimit (e panoterizuar)
– 2 fotografi
– Mandat arkëtimi i tarifës së regjistrimit 1600 lekë, paguar pranë zyrave të Postës Shqiptare, për llogari të fakulteteve përkatëse, me mandat pagesën që mundësohet në sekretarinë mësimore.

 

 

Universiteti                                  Kodi Programi i Studimit Pikët
UNIVERSITETI I TIRANËS 001 Histori 5,102.40
UNIVERSITETI I TIRANËS 002 Gjeografi 5,016.20
UNIVERSITETI I TIRANËS 003 Gjuhë – Letërsi 5,247.00
UNIVERSITETI I TIRANËS 004 Gazetari 5,433.80
UNIVERSITETI I TIRANËS 005 Arkeologji 4,961.30
UNIVERSITETI I TIRANËS 006 Biologji 5,629.00
UNIVERSITETI I TIRANËS 007 Bioteknologji 6,065.30
UNIVERSITETI I TIRANËS 008 Matematikë 5,811.90
UNIVERSITETI I TIRANËS 009 Fizikë 4,864.20
UNIVERSITETI I TIRANËS 010 Informatikë 5,556.00
UNIVERSITETI I TIRANËS 011 Kimi 5,148.40
UNIVERSITETI I TIRANËS 012 Kimi dhe Teknologji Ushqimore 5,317.40
UNIVERSITETI I TIRANËS 013 Kimi Industriale dhe Mjedisore 5,036.40
UNIVERSITETI I TIRANËS 014 Inxhinieri Matematike dhe Informatike 5,509.00
UNIVERSITETI I TIRANËS 015 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 5,570.50
UNIVERSITETI I TIRANËS 016 Gjuhë Angleze 5,304.40
UNIVERSITETI I TIRANËS 017 Gjuhë Frënge 4,700.10
UNIVERSITETI I TIRANËS 018 Gjuhë Gjermane 4,768.20
UNIVERSITETI I TIRANËS 019 Gjuhë Italiane 4,946.20
UNIVERSITETI I TIRANËS 020 Gjuhë Greke 4,392.70
UNIVERSITETI I TIRANËS 021 Gjuhë Turke 4,551.30
UNIVERSITETI I TIRANËS 022 Gjuhë Ruse 4,230.70
UNIVERSITETI I TIRANËS 023 Gjuhë Spanjolle 4,746.60
UNIVERSITETI I TIRANËS 024 Gjuhë Angleze (Kukës) 3,936.80
UNIVERSITETI I TIRANËS 025 Gjuhë Angleze (Sarandë) 2,439.00
UNIVERSITETI I TIRANËS 026 Psikologji 5,477.70
UNIVERSITETI I TIRANËS 027 Punë Sociale 5,335.60
UNIVERSITETI I TIRANËS 028 Filozofi 5,123.00
UNIVERSITETI I TIRANËS 029 Sociologji 5,254.80
UNIVERSITETI I TIRANËS 030 Shkenca Politike 5,689.50
Universiteti Kodi Programi i Studimit Pikët
UNIVERSITETI I TIRANËS 031 Administrim dhe Politika Sociale 5,417.50
UNIVERSITETI I TIRANËS 032 Administrim – Biznes 5,818.00
UNIVERSITETI I TIRANËS 033 Ekonomiks 6,098.00
UNIVERSITETI I TIRANËS 034 Financë 6,151.10
UNIVERSITETI I TIRANËS 035 Informatikë Ekonomike 6,326.60
UNIVERSITETI I TIRANËS 036 Administrim – Biznes (Kukës) 4,032.20
UNIVERSITETI I TIRANËS 037 Administrim- Biznes ( Sarandë) 2,422.00
UNIVERSITETI I TIRANËS 038 Drejtësi 5,419.80
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 039 Infermieri e Përgjithshme (Kukës) 3,938.40
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 040 Infermieri e Përgjithshme (Sarandë) 2,433.00
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 041 Mjekësi e Përgjithshme 6,666.40
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 042 Farmaci 6,508.10
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 043 Stomatologji 6,566.80
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 044 Shëndet Publik 6,372.00
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 045 Infermieri e Përgjithshme 5,683.10
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 046 Mami 5,418.50
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 047 Teknik i Lartë Laboratori 6,317.30
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 048 Fizioterapi 6,163.40
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 049 Logopedi 6,127.80
UNIVERISTETI MJEKËSOR I TIRANËS 050 Imazheri 6,196.90
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 051 Menaxhim Agrobiznesi 4,882.40
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 052 Menaxhim Agrobiznesi (Lushnjë) 3,374.30
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 053 Ekonomi dhe Politikë Agrare 4,810.80
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 054 Financë – Kontabilitet 5,555.80
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 055 Financë – Kontabilitet (Lushnjë) 3,845.60
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 056 Menaxhim i Turizmit Rural 4,726.60
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 057 Informatikë Biznesi 5,082.50
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 058 Ekonomiks i Aplikuar 5,086.20
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 059 Mbrojtje Bimësh 4,186.60
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 060 Hortikulturë 4,052.20
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 061 Hortikulturë (Lushnjë) 2,589.60
Universiteti Kodi Programi i Studimit Pikët
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 062 Prodhim Bimor 3,952.80
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 063 Zootekni dhe Biznes Blegtoral 3,942.40
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 064 Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi 3,913.00
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 065 Agromjedis dhe Ekologji 4,463.00
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 066 Inxhinieri Agrare – Agromekanizim 4,287.40
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 067 Mbrojtje Bimësh (Lushnjë) 3,265.80
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 068 Teknologji Agroushqimore 4,626.00
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 069 Vreshtari – Enologji 3,852.20
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 070 Mbarështim Pyjesh 4,099.80
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 071 Përpunim Druri 3,980.20
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 072 Mjekësi Veterinare 4,807.50
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 073 Menaxhim Veterinar (2 vjeçar) (Lushnjë) 2,684.70
UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 074 Menaxhim Veterinar (2 vjeçar) (Gjirokastër) 2,442.00
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 075 Inxhinieri Ndërtimi 6,175.40
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 076 Inxhinieri Hidroteknike 5,485.60
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 077 Inxhinieri Mjedisi 5,621.60
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 078 Arkitekturë (Arkitekt) 48.13
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 079 Arkitekturë (Urbanist) 37.66
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 080 Inxhinieri Gjeodet 5,160.20
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 081 Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë) 5,215.50
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 082 Inxhinieri Elektrike (Energjitikë) 5,686.60
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 083 Inxhinieri Mekatronike 5,341.30
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 084 Inxhinieri Fizike 4,804.80
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 085 Inxhinieri Matematike 5,169.10
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 086 Inxhinieri Mekanike 5,092.70
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 087 Inxhinieri Tekstile dhe Modë 5,076.00
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 088 Inxhinieri Materiale 4,685.60
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 089 Inxhinieri Ekonomike 5,896.90
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 090 Inxhinieri Gjeologjike 4,650.90
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 091 Inxhinieri e Burimeve Natyrore 4,778.80
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 092 Inxhinieri Gjeoinformatikë 4,980.00
Universiteti Kodi Programi i Studimit Pikët
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 093 Inxhinieri Gjeomjedis 4,733.40
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 094 Inxhinieri Elektronike 6,405.00
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 095 Inxhinieri Informatike 6,373.80
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 096 Inxhinieri Telekomunikacioni 6,351.00
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 097 Gjuhë – Letërsi 4,097.60
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 098 Gjuhë Letërsi Shqipe dhe Frënge 3,297.40
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 099 Gjuhë Angleze 2,851.20
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 100 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI 3,570.60
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 101 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 2,791.40
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 102 Histori – Gjeografi 4,251.30
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 103 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI (Pogradec) 3,889.80
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 104 Filozofi – Sociologji 2,798.80
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 105 Matematikë – Fizikë 3,076.60
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 106 Matematikë – Informatikë 2,828.40
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 107 Biologji – Kimi 2,611.20
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 108 Teknologji Informacioni 2,598.00
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 109 Infermieri e Përgjithshme 4,232.00
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 110 Mami( Infermier) 2,956.00
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 111 Administrim dhe Politika Sociale 2,830.00
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 112 Financë – Kontabilitet 2,831.00
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 113 Menaxhim 2,612.00
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 114 Administrim Biznesi në Marketing 2,645.00
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 115 Administrim Biznesi në Turizëm 2,859.60
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 116 Administrim Biznesi në Turizëm (Pogradec) 2,833.00
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 117 Agroushqim 2,636.40
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 118 Agrobiznes 2,858.30
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 119 Teknologji e Prodhimit Bimor 3,136.40
UNIVERSITETI I KORÇËS “Fan S. Noli” 120 Mjekësi e Bimëve dhe Hortikulturë 3,298.20
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 121 Gjuhë – Letërsi 4,348.80
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 122 Gjuhë -Letërsi Shqipe dhe Frënge 2,649.20
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 123 Histori – Gjeografi 4,362.60
Universiteti                                                                Kodi Programi i Studimit Pikët
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 124 Histori dhe Gjuhë Gjermane 2,556.00
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 125 Gjeografi dhe Gjuhë Italiane 3,851.80
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 126 Gjuhë Angleze 4,163.20
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 127 Gjuhë Gjermane 2,677.00
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 128 Gjuhë Frënge 2,702.00
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 129 Gjuhë Italiane 3,820.60
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 130 Gazetari 4,481.70
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 131 Gazetari – Anglisht 4,024.80
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 132 Gjuhë Shqipe dhe Rome 2,979.00
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 133 Biologji – Kimi 3,863.40
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 134 Matematikë – Fizikë 3,312.00
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 135 Teknologjitë e Informacionit 3,932.40
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 136 Teknolog Laborant (2 vjeçar) 4,055.20
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 137 Fizikë Kompjuterike 3,692.00
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 138 Matematikë Informatike 2,649.40
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 139 Infermieri e Përgjithshme 4,905.60
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 140 Infermieri – Mami 4,376.00
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 141 Fizioterapi 4,701.20
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 142 Logopedi 3,860.30
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 143 Imazheri 4,515.50
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 144 Teknik Laboratori 4,089.60
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 145 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI 4,076.00
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 146 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 3,923.60
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 147 Edukim Qytetar 4,025.20
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 148 Punonjës Social 4,421.60
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 149 Filozofi – Sociologji 3,989.20
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 150 Psikologji 4,402.20
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 151 Edukim Fizik dhe Sporte 49.31
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 152 Administrim – Biznes 4,072.00
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 153 Financë – Kontabilitet 4,396.60
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 154 Ekonomia dhe e Drejta 3,763.00
Universiteti Kodi Programi i Studimit Pikët
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 155 Informatikë Ekonomike 3,663.90
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 156 Ekonomi Turizmi 3,863.20
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 157 Administrim Biznesi dhe Inxhinieri 3,884.50
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 158 Shkenca Juridike në Biznes 3,988.60
UNIVERSITETI I ELBASANIT “Aleksandër Xhuvani” 159 Shkenca Juridike në Sektorin Publik 3,832.00
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 160 Biologji – Kimi 2,457.00
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 161 Fizikë dhe Teknologji Informacioni 2,755.50
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 162 Matematikë – Fizikë 2,967.80
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 163 Matematikë-Informatikë 3,028.80
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 164 Teknologji Informacioni 2,682.00
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 165 Infermieri 2,805.00
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 166 Infermieri Mami 2,699.00
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 167 Histori – Gjeografi 2,793.60
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 168 Gjuhë – Letërsi Shqipe 2,664.20
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 169 Gjuhë Letërsi Angleze 2,792.00
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 170 Gjuhë Letërsi Italiane 3,644.00
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 171 Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek 3,163.00
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 173 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI 2,884.60
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 174 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 2,649.40
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 175 Kontabilitet – Financë 2,754.00
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 176 Administrim – Publik 2,719.20
UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS “Eqrem Çabej” 177 Turizëm 2,578.00
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 178 Gjuhë – Letërsi 4,129.30
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 179 Gazetari dhe Komunikim 4,240.40
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 180 Histori 3,870.70
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 181 Gjeografi 3,975.50
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 182 Matematikë 3,088.00
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 183 Fizikë 2,481.00
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 184 Informatikë 3,681.60
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 185 Biologji – Kimi 3,827.30
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 186 Infermieri e Përgjithshme 4,716.20
Universiteti                                                                             Kodi Programi i Studimit Pikët
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 187 Infermieri (Mami) 3,971.20
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 188 Infermieri (Fizioterapi) 5,061.00
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 189 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI 4,049.80
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 190 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 3,909.20
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 191 Psikologji 4,461.80
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 192 Punë Sociale 4,320.20
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 193 Edukim Fizik dhe Sporte 63.76
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 194 Financë – Kontabilitet 4,928.00
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 195 Administrim – Biznes 4,491.20
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 196 Turizëm 4,084.80
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 197 Gjuhë Angleze 4,106.40
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 198 Gjuhë Italiane 3,666.20
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 199 Gjuhë Gjermane 2,604.00
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 200 Gjuhë Frënge 2,760.00
UNIVERSITETI I SHKODRËS “Luigj Gurakuqi” 201 Drejtësi 4,136.40
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 202 Matematikë 2,817.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 203 Shkenca Aktuaristike 3,169.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 204 Matematikë Financë 3,069.40
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 205 Matematikë Fizikë 2,853.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 206 Fizikë 2,831.80
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 207 Shkenca Kompjuterike 2,562.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 208 Shkenca Kompjutacionale 2,711.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 209 Teknologji Informacioni 2,471.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 210 Informatikë 2,616.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 211 Inxhinieri Navale 3,059.80
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 212 Inxhinieri Mekanike 3,641.60
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 213 Navigacion 2,495.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 214 Navigacion dhe Peshkim Detar 2,662.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 215 Kimi 2,965.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 216 Biologji 3,766.60
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 217 Inxhinieri Elektrike 3,673.00
Universiteti                                                                   Kodi Programi i Studimit Pikët
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 218 Administrim Biznesi 3,779.20
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 219 Menaxhim Turizmi 3,364.80
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 220 Ekonomiks 3,391.60
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 221 Financë 4,181.30
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 222 Kontabilitet 2,432.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 223 Marketing 2,608.00
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 224 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI 3,880.40
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 225 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 3,696.20
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 226 Pedagogji e Specializuar 4,055.20
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 227 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 3,814.20
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 228 Gjuhë Angleze 3,819.20
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 229 Gjuhë Italiane 3,174.60
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 230 Histori – Gjeografi 4,256.80
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 231 Drejtësi 4,382.30
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 232 Infermieri e Përgjithshme 4,528.60
UNIVERSITETI I VLORËS “Ismail Qemali” 233 Infermier Mami 4,002.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 234 Administrim Biznesi 5,079.20
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 235 Menaxhim – Marketing 4,803.60
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 236 Shkenca Ekonomike 4,749.80
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 237 Financë -Kontabilitet 5,335.90
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 238 Bankë Financë 5,221.90
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 239 Menaxhim Hotel Restorant 4,427.60
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 240 Menaxhim Turizëm Kulturor 4,348.20
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 241 Menaxhim Turizëm Arkeologjik 4,135.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 242 Drejtësi 4,815.00
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 243 Shkenca Politike 4,782.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 244 Administrim Publik 4,554.30
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 245 Politikë Ekonomike 4,124.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 246 Marrëdhënie me Publikun 4,464.80
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 247 Histori 4,506.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 248 Infermieri e Pergjithshme 5,062.20
Universiteti                                                                                      Kodi Programi i Studimit Pikët
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 249 Mami 4,293.20
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 250 Fizioterapi 4,944.10
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 251 Navigacion dhe Peshkim Detar 3,541.60
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 252 Specialist Elektrik (2- vjeçar) 3,860.70
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 253 Hidroteknik Ujsjellës Kanalizime (2- vjeçar) 3,633.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 254 Ndihmës Dentist (2- vjeçar) 4,429.60
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 255 Menaxhim Ndërtimi (2- vjeçar) 4,043.60
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 256 Menaxhim Transporti (2- vjeçar) 3,973.20
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 257 Asistent Ligjor (2- vjeçar) 4,245.80
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 258 Asistent Administrativ (2- vjeçar) 3,946.20
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 259 Teknologji Automobilash (2- vjeçar) 3,985.70
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 260 Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2- vjeçar) 4,190.20
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 261 Informatikë Praktike (2- vjeçar) 4,133.00
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 262 Gjuhë Angleze 4,633.00
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 263 Mësuesi për Arsimin Fillor Kl. I-VI 4,772.80
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 264 Mësuesi për Arsimin Parashkollor 4,447.20
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 265 Ekspert Procesi Formimi 4,395.30
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 266 Psikologji-Sociologji 4,803.90
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 267 Gjuhë Letërsi – Anglisht 4,552.90
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 268 Gjermanisht-Anglisht 3,283.60
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 269 Shkenca Kompjuterike 4,475.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 270 Sistemet e Informacionit 4,226.30
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 271 Teknologji Informacioni 4,526.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 272 Matematikë – Informatikë 4,124.20
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 273 Informatikë – Anglisht 4,321.80
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 274 Multimedia dhe Televizioni Dixhital 4,423.50
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 275 Financë – Kontabilitet (Peshkopi) 3,669.20
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 276 Informatikë – Anglisht (Peshkopi) 2,870.10
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 277 Matematikë – Informatikë (Peshkopi) 2,466.00
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 278 Biologji-Kimi (Peshkopi) 3,540.80
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 279 Psikologji – Sociologji (Peshkopi) 4,180.60
Universiteti                                                                                     Kodi Programi i Studimit Pikët
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 280 Financë – Bankë (Peshkopi) 3,668.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 281 Gjuhë Letërsi – Anglisht (Peshkopi) 3,810.10
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 282 Menaxhim – Marketing (Peshkopi) 3,580.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 283 Administrim – Biznes (Peshkopi) 3,684.00
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 284 Infermieri e Përgjithshme (Peshkopi) 4,507.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 285 Agrobiznes 4,114.60
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 286 Prodhim Bimor 3,615.80
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 287 Prodhim Blektoral 3,328.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 288 Matematikë – Fizikë (Peshkopi) 2,541.00
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 289 Menaxhim i Bankave (Program në Gjuhë Angleze) 75.40
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 290 Menaxhim Hoteleri Turizëm (Program në Gjuhë Angleze) 78.79
UNIVERSITETI I DURRËSIT “Aleksandër Moisiu” 291 Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në Gjuhë
Angleze)
75.53
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 293 Regji Filmi dhe TV 59.53
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 294 Aktrim 46.51
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 295 Regji 45.67
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 296 Skenografi – Kostumografi 35.69
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 297 Koreografi 56.95
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 298 Pikturë 48.69
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 299 Skulpturë 58.33
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 300 Muzikologji 45.66
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 301 Kompozim 62.70
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 302 Dirizhim 75.09
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 303 Piano 62.38
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 304 Violinë 81.67
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 305 Violonçel 57.21
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 306 Violë 38.60
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 307 Kitarë 57.38
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 308 Kontrabas 38.48
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 309 Flaut 71.52
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 310 Oboe 74.08
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 311 Klarinetë 62.30
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 312 Fagot 82.59
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 313 Korno 80.78
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 314 Trombë 79.74
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 315 Trombonë 83.34
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 316 Bastub 83.49
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 317 Kanto 65.87
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 318 Pedagogji Muzikore 44.40
UNIVERSITETI I ARTEVE TIRANË 319 Fizarmonikë Klasike 55.22
UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS 320 Shkencat e Lëvizjes 63.73
UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS 321 Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe të Rekreacionit 59.68
AKADEMIA E ARTEVE SHKODER 322 Violinë 66.91
AKADEMIA E ARTEVE SHKODER 323 Piano 50.91
AKADEMIA E ARTEVE SHKODER 324 Kanto 38.41
AKADEMIA E ARTEVE SHKODER 326 Dirigjim 52.32
AKADEMIA E ARTEVE SHKODER 327 Pikturë 54.22
AKADEMIA E ARTEVE SHKODER 328 Pikturë – Grafikë 33.84
AKADEMIA E ARTEVE SHKODER 329 Dekoracion 49.34
AKADEMIA E ARTEVE SHKODER 330 Pedagogji Muzikore 34.01
AKADEMIA E ARTEVE SHKODER 331 Violë 42.77
AKADEMIA E ARTEVE SHKODER 334 Kitarë 59.66

 

Comments are closed.